Viimati muudetud

Last modified

21.10.2019

 
Pikk 20

1919

Asutati Tallinna Tehnikumi raamatukogu (Pikk 20)

 

1920

Esimeseks raamatukoguhoidjaks valiti õppejõud Artur-Aleksander Pihlak (1920-1923)

 

1932

Kopli 101
 

1936

Koos tehnikumiga kolis raamatukogu Koplisse (Kalinini 101, praegu Kopli 101)

Heiste _edited.jpg

Loodi Tallinna Tehnikainstituut ja tehnikumi raamatukogu reorganiseeriti instituudi raamatukoguks

1937

 

Alustati raamatuvahetust kodu- ja välismaiste teadusasutuste ja raamatukogudega. Võeti kasutusele RVL süsteem.

Esimeseks raamatukogu juhatajaks kinnitati Karl-Eduard Heiste (1936-1940)

1940

Avati 50 kohaga lugemissaal (Kalinini 101, praegu Kopli 101)

 

1953

 

1955

4-4.jpg
 

1936

Raamatukogu juhatajaks sai Lembit Tepp (1953-1961)

Koliti suurematesse ruumidesse vanalinna (Lai 5)

1960

 

Alustati TPI bibliograafia koostamist

1961

 

Avati 64 kohaga lugemissaal

 
Konrad_Kikas.jpg

Raamatukogu juhatajaks sai Konrad Kikas (1961-1994)

1962

Alustati regulaarseid lugejakoolitusi üliõpilastele

1960

1961

Alustas järjepidevalt tööd raamatukogu nõukogu. 1962-1992 oli nõukogu 

esimeheks keemiaprofessor Enno Siirde

 

1963

Korraldati esimene lugejakonverents „Kuidas leida vajalikku kirjandust ja kuidas töötada raamatuga“ 70-le osavõtjale

 

1966

Kinnitati ülikooli teadusinformatsiooni teenistuse põhimäärus, millega määrati raamatukogu ja teaduskondade ülesanded infotöös

 

Alustati metoodikavahendite koostamist lugejatele. 1968-1970 Ilmus trükist 5-väljaandeline sari  „Bibliograafia miinimum“ ja 1973-1977

4-väljaandeline sari „Bibliograafia lühikursus“

1968

1966

20190411_085317a.png

Alustati elektrograafiliste koopiate valmistamist lugejatele

 

1969

1970

 

Raamatukokku võeti tööle esimesed TPI lõpetanud erialareferendid, kellest 1975 moodustati referentide osakond

nr_15_Ajakirju_köidab_Alber_Vennola_1973

1970

Tööd alustas köitekoda

Kirjanduse tellimiseks raamatukogudevahelise laenutuse teel Moskvast ja Leningradist hakati kasutama teletaipi   

 

1974

 

1972

28. aprillil avati raamatukogu uus hoone Mustamäel (Ehitajate tee 5), kuhu viidi üle teaduskirjandusosakond ja bibliograafiaosakond ning loodi 150 kohaga lugemissaal. Laiale tänavale jäid õpikute osakond, sisetööosakonnad ja vanem teaduskirjandus

Õppetööd abistavate üritustena korraldati mahukaid õppekirjanduse tutvustuspäevi, millest 1981. aastal kasvasid välja õppekirjanduse infopäevad kateedritele   

Toimus esimene informiin üliõpilastele

1972

 

1975

 

1977

alliksaar.PNG

Alustati tunnustatud teadlaste personaalbibliograafiate koostamist

Raamatukogu juures töötas TPI Raamatuklubi (kuni aastani 1990), mille korraldatud üritused olid selgelt rahvuslikud

1986

 

TPI 50. aastapäeva tähistamiseks korraldati kahepäevane teaduskonverents “Õppe- ja teadustöö raamatukogulik-bibliograafiline ja infoteenindamine”. Ettekannetega esinesid ka külalised Moskva, Leningradi ja Irkutski kõrgkoolide raamatukogudest. 

 

1989

Raamatukogu hakkas 1990. aastast alates jõudumööda lülituma rahvusvaheliste erialaühenduste ja –võrgustike  tegevusse (IATUL, UNAL, ISIS-NIT, IUG, UNICA, BALTECH Consortium)

1990

 

Alustati Eesti tehnikaartiklite retrospektiivbibliograafia 1918-1944 koostamist. 4‑osaline bibliograafia ilmus aastatel 1998-2011

Algas infotehnoloogia rakendamise ja andmebaaside loomise ajajärk

1991

 

1992

Seoses Eesti Tehnikaraamatukogu reorganiseerimisega ühendati Tallinna Tehnika­ülikooli raamatukoguga Eesti Tehnikaraamatukogu raamatute, ajakirjade ja tootekataloogide kogud ning vastavad osakonnad

 

Raamatukogule anti EV Valitsuse otsusega Eesti tehnikakeskraamatukogu staatus

Raamatukogu 70. aastapäeva tähistamiseks korraldati koostöös Eesti Infoinstituudiga teaduskonverents. Ettekannetega esinesid ka väliskülalised Soomest ja Saksamaalt 

1989

1992

001.jpg

Raamatukogu osales Tallinnas toimunud IATUL-i seminari „Teadus- ja tehnikakirjanduse üldine kättesaadavus“   korraldamisel. Raamatukogu sai Suurbritannia, Soome ja Rootsi raamatukogudelt kingitusena esimesed bibliograafia- ja referaatandmebaasid CD-ROM-idel

Seoses raamatukogu Lai 5 asuva hoone tagastamisega õigusjärgsele omanikule kolis raamatukogu Mustamäele ülikooli ühiselamutesse ja vanem kirjandus viidi Eesti Hoiuraamatukogu hoidlatesse Lasnamäele

1994

 

1992

1994

Rootsi valitsus andis raamatukogule finantsabi 500 000 SEK-i ajakirjade ja CD-ROM-ide muretsemiseks, infosüsteemide loomiseks ja muudeks kulutusteks

Kultuuri- ja haridusministri määrusega sai TTÜR teadusliku keskraamatukogu staatuse

1995

 

1992

Raamatukogu 75. aastapäeva tähistamiseks korraldati rahvusvaheline teaduskonverents “The Integration of European Technological Libraries” 

1995

Alustati TTÜ õppejõudude ja teadurite publikatsioonidest aastaülevaatenäituste tegemist

 

Pearaamatukokku paigaldati firmalt 3M ostetud elektrooniline raamatukaitse süsteem

1996

Alustati raamatukogu tööde publitseerimist üldpealkirja all “Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu Töid“ sarjades A (teadustööd) ja B (bibliograafia)

1997

 

1996

Dedicate_ Kursuse alustamine 001.jpg
 

Loodi raamatukogu esimene veebilehekülg

1998

jüri järs.jpg

18. jaanuaril asus raamatukogu direktori ametikohale Jüri Järs

Kuni aastani 1999. osalesid raamatukogu töötajad Euroopa Liidu infootsingu kaugkoolitusprojektis DEDICATE, millele järgnes 2000. aastast spetsiaalsete kursuste läbiviimine lõpptarbijatele

1999

1999

 

Võeti kasutusele ELNET Konsortsiumi liikmesraamatukogude ühine infosüsteem INNOPAC. Lõpetati kaartide lisamine kaartkataloogidesse ja alustati raamatute kirjete sisestamist elektronkataloogi 

1999

Raamatukogu 80. aastapäeva tähistamiseks korraldati teaduskonverents "Muutuv ülikooliraamatukogu",“ ülikooli juhtkonnale presentatsioon „TTÜR eile, täna, homme“, raamatukogu juhtkonna vastuvõtt Estonia Talveaias ja näitused „TTÜ Raamatukogu – ülikooliraamatukogu, tehnikakeskraamatukogu“ ja “TTÜ Raamatukogu 80: ajalooline pilguheit“

Osteti ligipääs esimestele täistekst
e-ajakirjadele ja 2003. aastal  juurdepääs e‑raamatute andmebaasidele

innopac.png

Alustati elektroonilise infootsingu koolitust raamatukogu veebilehe vahendusel

1999

1999

Ülikooliraamatukogude seadusandlikus regulatsioonis ja riiklikus rahastamises toimusid olulised arengud. Jõustusid „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse“ muudatused, milles määratleti teadus- ja arhiivraamatukogu mõiste ja ülesanded, sätestati riigi kohustus finantseerida teadusinformatsiooni hankimist teadusraamatukogudele HTM-i eelarve kaudu. HTM-i määrusega sätestati teadus- ja arhiivraamatukogudele esitatavad nõuded ning nende nimetamise tingimused. EV Valitsuse korraldusega nimetati kuue ülikooli raamatukogud, sh TTÜ raamatukogu teadusraamatukoguks

2002

 
Boris Tamm 001.jpg

2002

Raamatukogus loodi esimene isikuarhiiv – TTÜ rektori akadeemik Boris Tamme isikuarhiiv 

 

2003

2002

Seminar 11.jpg

Alguse said ülikooliraamatukogude ainespetsialistide suvekoolid

Raamatukogus võeti kasutusele INNOPAC-i laenutusmoodul, töötati välja pääsla tarkvara külastuste registreerimiseks ja lugejaskonna koostise analüüsimiseks

IMG_8056a.jpg

2004

 

2005

Raamatukogu 85. aastapäeva tähistati rahvusvahelise teaduskonverentsiga “Ülikooliraamatukogu täna”   

digikogu2.PNG
 

Loodi avatud ligipääsuga TTÜ Raamatukogu digikogu  

Koostöös teiste Eesti raamatukogudega alustati Eesti raamatukogunduse biograafilise andmebaasi ERBA koostamist

2005

2006

aasta kolleeg.JPG

Esimeseks aasta kolleegiks valiti komplekteerimisosakonna pearaamatukoguhoidja Raina Rohumaa 

 
Hahn ja J__rs A148642.jpg

2008

 

Alustati raamatukogu infokioski tarkvara loomist. Esimese moodulina valmis avakogu teavikute topograafiline otsisüsteem “Avakogu juht”

B111151.jpg

2009

 

Valmis raamatukogu uus hoone “Ajupuu”, autoriteks AET Arhitektid OÜ arhitektid Eero Endjärv, Priit Pent, Mattias Agabus, Illimar Truverk ja sisearhitektid Hannelore Pihlak, Kristi Lents. Hoone ehitas AS Oma Ehitaja. Lugejaid hakati uues hoones teenindama 7. septembril. Pidulik avamine ja raamatukogu 90. aastapäeva tähistamine toimus 11. novembril

2009

 

Raamatukogu uue hoone valmimisest tehti videofilm “Per Libros ad scientiam: TTÜ Raamatukogu 90” (režissöör Georg Jegorov)

2009

laenutus.jpg

Lugejakaardina võeti kasutusele Eesti ID-kaart

2009

Raamatukokku paigutati iseteenindusautomaadid raamatute laenamiseks ja tagastamiseks

2010

IMG_5778.jpg

2010

Koostöös ülikooli rahvusvaheliste suhete osakonnaga korraldati BALTECH võrgustiku raamatukogudele seminar “E-resources and e-services in practice”     

 
inter-week.JPG

2012

Esmakordselt võttis raamatukogu osa Erasmus Staff Training Week’i korraldamisest TTÜ-s

2012

vaegnägijad_edited.jpg
 

2015

Raamatukogu sai esimesed vaegnägijatele mõeldud seadmed: lugemisteleri ja audioväljundiga skaneerimisseadmed   

TTÜ asutas koos teiste ülikoolidega DataCite Eesti Konsortsiumi. TTÜ volitatud esindajaks konsortsiumis on raamatukogu

primo.jpg

2016

Kasutajatele avati raamatukogu e-ressursse koondav portaal Primo

 

2016

Raamatukogu osales Euroopa Teadusraamatukogude Ühenduse LIBER kaudu ulatuslikus rahvusvahelises teenuste kvaliteedi uuringus LibQUAL+

2017

E-kataloogiga ESTER liidestati kasutajate registreerimise ja autentimise süsteem (KRAS), mis võimaldab lugejal end ise veebipõhiselt raamatukogu kasutajaks registreerida ja hiljem Minu ESTER‑isse sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID, TAATi teenust või kasutajatunnust/salasõna kasutades

 

2017

Aastatel 2017-2018 paigaldati lugejaalasse neli akustilist telefonikabiini

 
 
regamise arvuti_edited.jpg

Raamatukogu sissepääsu ette paigutati terminalarvuti, mille kaudu saab ise end lugejaks registreerida, samuti rühma- ja individuaaltööruume reserveerida

ööramps1.JPG

2018

2019

Tehnikaülikooli liikmeskonnale avati 24/7 õpituba/ööraamatukogu

20190430_133746.jpg

2018

2009

Ülikooli rektoraadi otsusega toodi raamatukogu koosseisu TTÜ muuseum ja TTÜ kirjastus 

30. aprillil lahkus raamatukogu direktori ametikohalt Jüri Järs, 1. mail asus raamatukogu direktorina ametisse Tõnis Liibek

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now